Vásárlási feltételek

Az Interneten keresztül kötött adásvételi szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Bevezető rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek („Általános Szerződési Feltételek“ vagy „ÁSZF”) alkalmazandók az ONIO s.r.o., (Cégjegyzékszám: 27712885, a Brno-i Bíróság által nyilvántartva, székhely: Csehország, 19 00 Brno, Vídeňská 101/119, e-mail cím: info@spintero.hu, telefonszám: +36 800 88 002 („Eladó“) által üzemeltetett https://spintero.hu, webáruházon („Webshop“) keresztül az Eladó és a Vásárló között létrejött adásvételi szerződésekre („Szerződés“).

A Vásárló fogyasztó és vállalkozás is lehet. A jelen ÁSZF valamint a fogyasztóvédelmi rendelkezések szempontjából fogyasztó az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. Vállalkozás az a személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, ideértve bármely olyan személyt, aki vagy amely a kereskedő nevében vagy javára jár el. A nem fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött szerződésekre a jelen ÁSZF Vegyes rendelkezési külön rendelkezéseket tartalmaznak.

A Webshop használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. Az ÁSZF a Szerződés részét képezi. Az ÁSZF folyamatosan elérhető a https://spintero.hu oldalon és Eladó a rendelési folyamat során megküldi a Vásárló részére. Eladó tájékoztatja Vásárlót, hogy nem vesz igénybe külső tárhelyszolgáltatót.

A Webshop használatával kapcsolatos megkötések

1.1.        Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webshop szolgáltatásait, melynek megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. Eladónak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetve kiderítse, hogy ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon.

Megrendelés, a Szerződés megkötése

1.2.        A Vásárló az Árut a Webshopon keresztül rendelheti meg, ahol az Eladó tájékoztatja a megrendelni kívánt Áru részletes jellemzőiről, áráról, valamint a járulékos költségekről (szállítás díjáról, a fizetés módjáról és a csomagolás költségeiről).

1.3.        A Webshopban elhelyezett Áruk bemutatása az Eladó részéről nem minősül a Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak és az alapján Eladó nem köteles szerződéskötésre. A Szerződés megkötésére a Vásárló tehet ajánlatot a Megrendelés elküldésével a Webshopban vagy telefonon keresztül. Eladó a Megrendelés megérkezését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. Ez a visszaigazolás azonban nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását. Amennyiben a Vásárló nem kapja meg a visszaigazolást, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az Eladóval. Eladót nem terheli felelősség azért, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg vagy az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

1.4.        A szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, amikor Eladó kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza.

1.5.        A Megrendelés Webshopon keresztül történő elküldése előtt a Vásárló elvégzi a regisztrációt vagy regisztráció nélkül folytatja a megrendelés leadását, mindkét esetben a Vásárló követi a Webshop utasításait és kitölt minden kért adatot. Vásárló felelős azért, hogy az általa megadott adatoknak helyesek és valósak. A kötelezően kitöltendő adatokat félkövér szedéssel jelöljük és amennyiben ezeket nem tölti ki a Vásárló, a Szerződést nem lehet megkötni, illetve a regisztrációt nem lehet befejezni.

1.6.        Ha a Vásárló regisztrál, egy jelszóval biztosított felhasználói fiókot kap. A Vásárló köteles a jelszót titokban tartani és harmadik személyek részére nem teheti hozzáférhetővé. Eladó jogosult a felhasználói fiók indokolás és a Vásárló tájékoztatása nélküli törlésére, különösen abban az esetben, ha visszaéltek a fiókkal vagy a Vásárló kéri a fiók törlését.

1.7.        A felhasználói fiók létrehozását követően annak törléséig a Webshopon keresztül további megrendelések leadására a felhasználói fiókon van lehetőség, amely meggyorsítja a megrendeléshez szükséges adatok kitöltését.

1.8.        Ahhoz, hogy a Vásárló a Webshopból Árut rendeljen, egy Megrendelést kell összeállítania, amely tartalmazza többek között az Áruk megjelölését és a megrendelni kívánt Áruk mennyiségét (a Vásárló az Árukat a „kosárba helyezi“), a Vételárat és járulékos költségeket és a fizetési módot (a fizetési módokat a Fizetési feltételeknél ismertetjük). A Megrendelés Eladó részére történő elküldését megelőzően a Vásárlónak mindig lehetősége van arra, hogy ellenőrizze és / vagy megváltoztassa a Megrendelésben feltüntetett adatokat, lehetővé téve a Megrendelés során az adatbeviteli hibák kiszűrését és javítását. A Megrendelésben szereplő adatok ellenőrzését követően, ha a Vásárló a Megrendelés tartalmával egyetért, a Vásárló a „Megrendelés elküldése“ gombra kattintva tudja leadni a megrendelést. A „Megrendelés elküldése“ gombra kattintással a Vásárló befejezi a megrendelést és kifejezetten tudomásul veszi, hogy ez fizetési kötelezettséget von maga után.

1.9.        A Megrendelés Webshopban történő leadásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t megismerte és annak a Megrendelés leadásakor hatályos tartalmát elfogadja. A Vásárlót az ÁSZF tartalmáról a Megrendelése leadását megelőzően tájékoztatták, így megvolt a lehetősége arra, hogy azt megismerje és amennyiben annak tartalmával nem ért egyet, úgy ne adja le a megrendelést. Vásárló az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et.

1.10.      Minden Megrendelés külön regisztrációs számot kap és a Megrendelés a teljesítésig ezen a számon van nyilvántartva. A Vásárló jogosult a Megrendelés aktuális státuszáról tájékoztatást kérni, illetve e megrendelés ismételt megerősítését kérni és Eladó vállalja, hogy tájékoztatást ad a Vásárló részére.

1.11.      Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárló megrendelését visszautasítsa vagy a Szerződéstől indokolás nélkül elláljon a az Áru Vásárló részére történő kiszállításáig amennyiben a körülmények jelentősen megváltoznak vagy egyéb alapos okból, így például ha a megrendelt áru nincs készleten, a megrendelt Áru ára jelentősen megváltozott, ha az Áruk ára hibásan került feltüntetésre vagy az Áru csak későbbi időpontban lenne szállítható mint ahogyan azt az Eladó feltüntette vagy amennyiben a megrendelés a szokásos kiskereskedelmi mennyiséget meghaladó mennyiséget tartalmaz. Eladó jogosult továbbá elállni a szerződéstól, ha a szerződés teljesítése lehetetlen, a Vásárló megtagadja az Áru átvételét vagy a Vásárló fizetésképtelen.

1.12.      A Webshop használatával kötött Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, Eladó azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. A Webshopban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak tekinthetők.

1.13.      Bármilyen tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés valamint panaszkezelési eljárás nyelve a magyar.

1.14.      Eladó nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

Vételár és egyéb költségek

1.15.      . Vevő az Áru kiszállításával kapcsolatos lényeges információkat a Webshopban találja.

1.16.      Egyedi vagy különleges áruk esetében a kiszállítási idő meghosszabbodhat. Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a kiszállítás idejét a lehető legrövidebbre csökkentse, ezért a logisztikai okokból a megrendelés részekre osztható.

1.17.      Az Eladó – eltérő megállapodás hiányában – az általa kiválasztott fuvarozó igénybevételével szállítja ki az Árut a Vásárlónak a Vásárló Megrendelésben rögzített címére. Eladó fuvarozóként a DPD / GLS futárszolgálatot veszi igénybe.

1.18.      Eladó nem biztosítja az Áruk személyes átvételét vagy más címre történő kiszállítását.

Az Áruk átvétele

1.19.      A Vásárló felelős azért, hogy átvegye az Árut a fuvarozótól. Hiányos vagy szemmel láthatóan sérült csomag átadása esetén Vásárló jogosult megtagadni az Áruk átvételét. Amennyiben a Vásárló megtagadja az Áruk átvételét vagy az Árut a szemmel látható sérülés ellenére átveszi, Vásárló vállalja, hogy a fuvarozóval egy jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza a kifoglásolt hibákat és késedelem nélkül megküldi a jegyzőkönyvet az Eladónak.

1.20.      Vásárló jogosult az Árut megvizsgálni és kipróbálni olyan módon, ahogy erre bolti vásárlás esetén is lehetősége lenne.

1.21.      Eladó legkésőbb az Áru elküldésének időpontjában elektronikus formátumban küldi meg a számlát a Vásárló e-mail címére. Az elektronikus számla egyúttal jótállási jegynek is minősül.

1.22.      Vásárló kifejezetten hozzájárul, hogy az Eladó által kiállított elektronikus számlát befogadja.

1.23.      A Vásárló részére kiszállított Áru az Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg Vásárló a vételárat teljes egészében meg nem fizette.

1.24.      A kárveszély az Áruk Vásárló által történő átvételekor száll át a Vásárlóra.

Fogyasztónak minősülő Vásárlót megillető elállási jog

1.25.      Amennyiben a Vásárló a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján fogyasztónak minősül, jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől az Áruk átvételétől számított 14 napon belül. Több áru egy szerződés alapján történő szolgáltatása esetén a fenti határidő az utoljára szolgáltatott Áru átadásától számít. Vásárló az elállás jogát a szerződéskötés és az Áru átvételének napja között is gyakorolhatja. Vásárló jogosult arra is, hogy a szerződés megkötése előtt ajánlatát visszavonja.

1.26.      Az elállásról szóló nyilatkozatot az Eladó részére a fenti határidőben kell megküldeni. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló a Webshop-ban közzétett elállási nyilatkozat minta felhasználásával is gyakorolhatja.

1.27.      Az elállási nyilatkozatot a Vásárló az Eladó levelezési címére vagy e-mail címére küldheti el. Vásárló az elállási nyilatkozatban megadhatja az egyedi rendelési számot, az Áru átvételének időpontját, valamint a Vásárló bankszámlaszámát a banki adatokkal együtt a visszatérítés érdekében (amennyiben Vásárló a bankszámlájára kéri a visszatérítendő összeg átutalását).

1.28.      Amennyiben Vásárló gyakorolja az elállási jogát, ez a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal megszünteti. Vásárló köteles az Árut az elállási jog gyakorlásától számított 14 napon belül az Eladónak visszaküldeni vagy visszavinni, a kísérő okmányokkal együtt, sértetlen állapotban és amennyiben lehetséges, eredeti csomagolásban, úgy ahogyan azt a Vásárló átvette. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárló köteles viselni az Áru visszaküldésének költségeit, beleértve azt is, ha az Áru jellegére tekintettel nem küldhető vissza postai küldeményként. Amennyiben az Áru természete miatt nem küldhető vissza postai küldeményként, Eladó a Webshopban feltünteti a visszaszállítással kapcsolatos költségeket. Vásárló kérheti az Eladó közreműködését a visszaszállítás során, a szállítás költségeit azonban ebben az esetben is Vásárló viseli.

1.29.      Eladó köteles legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni a vételárat és a kiszállítási költségeket, eltérő megállapodás hiányában a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Eladó ugyanakkor visszatarthatja a vételárat mindaddig, amíg a Vásárló az Árut nem szolgáltatta vissza vagy nem igazolta okirattal, hogy az Árut visszaküldte az Eladónak.

1.30.      Amennyiben a visszaküldött Áru hiányos vagy sérült, Eladó jogosult az értékcsökkenésnek megfelelő összeget levonni a visszatérítés összegéből (Eladó beszámíthatja az igényét a visszatérítendő vételárba és Vásárló csak a beszámítás összegével csökkentett összegre tarthat igényt), Vásárló a beszámításhoz ezúton hozzájárul.

1.31.      Amennyiben Eladó az Áruval együtt ajándékot adott a Vásárlónak és Vásárló gyakorolja az elállási jogát, Vásárló köteles az Áruval együtt a kapott ajándékot is visszaszolgáltatni Eladónak.

Elállás az adásvételi szerződéstől

Árucsere formanyomtatvány

Hibás teljesítés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

1.32.      Eladó szavatol azért, hogy az Áru a teljesítés időpontjában hibátlan. Így különösen az Eladó szavatol azért, hogy az Áru a teljesítés időpontjában

 • rendelkezik a szerződés szerinti tulajdonságokkal, az Eladó vagy a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, vagy azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a Vásárló elvárhatott az Áru jellegére tekintettel az Eladó vagy a gyártó reklámja alapján,
 • alkalmas az Eladó által meghatározott célra vagy arra a célra, amelyekre más, azonos rendeltetésű árukat rendszerint használnak,
 • minta szerinti vétel esetén megfelel a minta hivatkozott tulajdonságának,
 • megfelelő mennyiségben került szolgáltatásra,
 • megfelel az alkalmazandó jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek.

1.33.      Fogyasztói szerződés esetén amennyiben a Vásárló a hibát a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismeri úgy kell tekinteni, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha az Eladó bizonyítja az ellenkezőjét.

1.34.      A Vásárló nem érvényesíthet igényt a hibás teljesítéssel összefüggésben, amennyiben a hibát már a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy a hibát saját maga okozta.

1.35.      Eladó nem felelős

 • az árengedménnyel eladott Áru hibájáért, amennyiben az árengedményt az Áru hibájára tekintetel nyújtotta,
 • a normál használatból vagy a használat mértékéből eredő hibákért,
 • az Áru olyan hibájáért, amelyet a kezelési útmutatóban szereplő utasítások be nem tartása okozott.

Kellékszavatosság

1.36.      Vásárló Eladó hibás teljesítése esetén a Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

1.37.      Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az Áru átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

1.38.      A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a vételár arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

1.39.      A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.

1.40.      A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

1.41.      Fogyasztói szerződés esetén a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez a hiba közlésén túl csak annyi szükséges, hogy a Vásárló igazolja, hogy az Árut az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

1.42.      Az Áru hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint kellékszavatossági igény helyett termékszavatossági igényt érvényesíthet az Áru gyártójával szemben.

1.43.      A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

1.44.      Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

1.45.      Az Áru akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

1.46.      Termékszavatossági igényét a Vásárló az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.

1.47.      A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyárotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Jótállás

1.48.      Fogyasztói szerződések esetén az olyan Árukra, amelyek eladási ára a 10.000 Ft-ot meghaladja és közelkedési eszközök alkatrészének vagy tartozékának minősülnek, az Eladót a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama 1 azaz egy év, amely az Áru Vásárló részére történő átadásával kezdődik.

1.49.      Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

1.50.      Vásárló a jótállás keretébe tartozó hiba esetében választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a vételár arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

1.51.      Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Felelősség korlátozása

1.52.      Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve az életet, testi épséget, egészséget megkárosító vagy az Eladó által szándékosan okozott szerződésszegés esetén. Szerződésszegés esetén Eladó csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. Eladó vis maior esetén nem felelős a szerződésszegésért.

Reklamációk kezelése

1.53.      A hibás teljesítéssel összefüggő jogait a Vásárló az Eladó címére küldött vagy (optimális esetben) e-mail útján (info@spintero.hu) közölt nyilatkozattal érvényesetheti.

1.54.      A reklamáció megfelelő kezelése érdekében Vásárló köteles

 • bizonyítani, hogy az Árut az Eladótól vásárolta és hogy az igényt határidőn belül érvényesíti (általában számlával),
 • átadni az Árut az Eladónak, hogy a hibát kivizsgálhassa,
 • tájékoztatni Eladót a kapcsolattartási adatairól, a felfedezett hibáról és a panasz kezelésének kívánt módjáról (a konkrét szavatossági igényéről).

1.55.      Eladó a reklamáció kivizsgálásának eredményéről e-mailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót a Vásárló által a reklamációban vagy a megrendelésben megadott elérhetőségeken. Alapos reklamáció esetén Eladó megfizetési a reklamációval érintett Áruk szállítási költségét.

1.56.      A reklamációt, beleértve a hibajavítást késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció és a reklamációval érintett Áru Eladó általi átvételétől számított 14 napon belül kell elintézni, kivéve ha a Vásárló és az Eladó hosszabb határidőben állapodnak meg. A határidőbe nem tartozik bele az Áru jellegének megfelelő szakértői kivizsgálás ideje. A reklamáció elutasítása esetén az Eladó döntését írásban indokolja.
 

Hogyan reklamáljunk

Defektgarancia érvényesítése

Jog- és igényérvényesítés

1.57.      Fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az Európai Unió online vitarendezési platformján (link)

1.58.      Amennyiben a fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

1.59.      Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Eltérő rendelkezések fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetén

1.59.      Fogyasztónak nem minősülő Vásárlóval kötött szerződés esetén a jelen ÁSZF egyes feltételei nem alkalmazandók, illetve más feltételekkel alkalmazandók.

1.60.      Vásárló nem jogosult a 7. pontban szabályozott indokolás nélküli elállásra.

1.61.      A hibás teljesítéssel összefüggésben nem alkalmazandók a termékszavatosságra vonatkozó részek, a 8.2. és 8.10. pontban megfogalmazott hibás teljesítési vélelem, valamint a Vásárló kellékszavatossági igénye 2 év helyett 1 év alatt évül el.

1.62.      Vásárló alapos reklamáció esetében sem jogosult a szállítási költségek megtérítésére.

Vegyes rendelkezések

1.63.      Az elektronikus kommunikációs eszközök használatának költségeit (pl. az Internethez való hozzáférés díja) Vásárló viseli az internetszolgáltatóval kötött megállapodás alapján, ezek a díjak nem magasabbak az alapdíjnál. Ammenyiben Vásárló telefonon veszi fel a kapcsolatot az Eladóval, ennek költségeit a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján Vásárló viseli. Amennyiben Eladó lép kapcsolatban a Vásárlóval telefonon, ennek költségeit Eladó viseli.

1.64.      A Webshop tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, annak valamennyi részletét a szerzői jog védi. Az Eladó kifejezett hozzájárulása nélkül tilos felhasználni a grafikai, illetve programozási megoldásokat vagy bármely a Webshopban megjelenő tartalmat.

1.65.      A jelen ÁSZF [***] napjától hatályos. Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et előzetes értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa. Az ilyen módosítás nem érinti a korábbi ÁSZF hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

1.66.      Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen lenne, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

1.67.      A jelen ÁSZF-re a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók. Ez a jogválasztás nem eredményezheti azt, hogy a Vásárlót megfosztják az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől a jogválasztás hiányában alkalmazandó jog értelmében megállapodás útján nem lehet eltérni.

Kosár 0 Ft

A kosár üres.